پلن های اپلیکیشن (باربری)

پکیج پایه

شروع از 15.000.000 تومان

اپ اختصاصی کاربران

اپ اختصاصی راننده

تعیین سطوح دسترسی

پخش دربازار های دیجیتال

پشتیبانی 6 ماهه

آرشیو مدیریت اسناد

بروز رسانی 12 روزه

پکیج استاندارد

شروع از 26.000.000 تومان

اپ اختصاصی کاربران

اپ اختصاصی راننده

تعیین سطوح دسترسی نامحدود

پخش دربازار های دیجیتال

پشتیبانی 12 ماهه

آرشو مدیریت اسناد

بروز رسانی 8 روزه

پکیج حرفه ای

شروع از 44.000.000 تومان

اپ اختصاصی کاربران

اپ اختصاصی راننده

تعیین سطوح دسترسی نامحدود

پخش دربازار های دیجیتال

پشتیبانی 16 ماهه

آرشو مدیریت اسناد

بروز رسانی 6 روزه