پلن های اپلیکیشن (فروشگاهی)

پکیج پایه

شروع از 9 میلیون تومان

انتشار رایگان در بازار

مشاوره اختصاصی بازار

پشتیبانی یکسال

پنـل مدیریت نـامحدود

عدم محـدودیت در دسته بندی،

محصـولات، کاربـران،سفـارشهـا

پکیج کامل

شروع از 12.000.000 تومان

انتشـار رایگان در بازار

قـابلیت تـوسعه پذیـری

پشتیبـانی یک سـال ونیم

پنـل مـدیـریتی نـامحـدود

فعال نمودن یک درگاه بانکی رایگان

عدم محـدودیت در ایجاد

دسته بندی، محصـولات

کاربران، سفارشها

پکیج اختصاصی

شروع از 40.000.000 تومان

طراحی وب فروشگاهی حرفه ای

فعال سازی درگاه بانکی حرفه ای

پشتیبانی یک سال و نیم حرفه ای

پنل مدیریتی حرفه ای

عـدم محدودیت در ایجـاد

دستـه بندی، محصولات،

کاربران، سفارش

Reset Full Web Service قابلیت